Sport & Respect

Wij gaan ervan uit dat onze leden, de ouders van onze leden en al onze gasten op het sportpark sportiviteit en wederzijds respect hoog in het vaandel hebben. Wij beseffen ons echter ook dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Daarom besteden wij aandacht aan diverse aspecten van Sportiviteit en Respect, en geven we jou hier inzicht in hoe wij dat doen.

Momenteel vind je hier informatie over:
- Gedragscode teambegeleiders
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
- Vertrouwenscommissie
- Tuchtprotocol
- Gedragscodes Internet/e-mail en Sociale Media

Dit zal voor zover toepasselijk verder worden aangevuld.


GEDRAGSCODE TEAMBEGELEIDERS

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We kijken naar elkaars gedrag en spreken iemand aan als hij of zij zich (onbewust) toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt.
Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Een trainer en/of coach heeft ontzettend veel invloed op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel aannames te doen.
Gedragscode
Een trainer, coach of begeleider:
1. zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen);
2. onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
3. onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter (seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider en een sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik);
5. mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
6. onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
7.  zal gereserveerd en met respect omgaan met de sporter tijdens trainingen en wedstrijden en in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer;
8. heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie;
9. zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen;
10. zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Bij vragen of twijfel dient de begeleider zich te richten tot het bestuur of de vertrouwenscommissie van de vereniging.


VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Het is van groot belang dat kinderen veilig kunnen spelen en sporten. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag vaker voor dan je denkt. MHC Bemmel 800 wil het risico op ongewenste gedragingen zoals (seksuele) intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling binnen de vereniging minimaliseren. Om die reden staat beleid rondom ongewenst gedrag bij MHC Bemmel 800 op de agenda.

Het is van belang dat de vereniging beleid voert tegen ongewenst gedrag om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat.
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen waarmee MHC Bemmel 800 een sociaal veilige omgeving wil creëren. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. De aanvraag van de VOG is geïnitieerd door het bestuur van de vereniging. 

Omwille van transparantie en consistentie is besloten dat alle trainers, coaches en managers die actief zijn bij MHC Bemmel 800 dienen te beschikken over een VOG. Dit proces wordt geleid vanuit het Secretariaat en is geheel kosteloos voor de betreffende vrijwilligers.


VERTROUWENSCOMMISSIE

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen kunnen zijn waarbij ongewenst gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Onder ongewenst gedrag wordt onder meer verstaan: sociale isolatie, sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken, roddelen, bespotten, pesten, verbaal geweld, dreigen, lichamelijk geweld, seksuele intimidatie en racisme. Binnen MHC Bemmel 800 willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom er binnen de vereniging een vertrouwenscommissie is aangesteld.
MHC Bemmel 800 wil in de vereniging een klimaat behouden waarin iedereen zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen, sportief én sociaal gezien. En zij wil een klimaat creëren waarin elk (ouder van) lid zich verbonden voelt met de verenigingscultuur, elkaar respecteert en aanspreekt op zijn of haar verantwoordelijkheid. Leden, vrijwilligers, ouders en gasten moeten zich bij een bezoek aan onze club veilig en prettig voelen. Kortom, de hockeyvereniging moet een veilige omgeving zijn voor haar leden, vrijwilligers en bezoekers.

Zelf duidelijk je grenzen aangeven is heel belangrijk. Probeert iemand je te intimideren? Worden er seksuele toespelingen gemaakt? Voel je je bedreigd of gediscrimineerd? Spreek de persoon in kwestie erop aan en laat merken dat je niet gediend bent van zijn of haar gedrag. Het is ook goed dit te doen als je het bij een ander ziet gebeuren: spreek de persoon in kwestie erop aan. In de meeste gevallen zal het ongewenste gedrag stoppen.

Als het ongewenste gedrag niet stopt, neem dan contact op met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, biedt eerste opvang, kan desgewenst bemiddeling verlenen, kan een klacht in behandeling nemen en verleent nazorg. Alles wat je aan de vertrouwenspersoon vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
Dat het belangrijk kan zijn dat de vertrouwenspersoon ook andere personen bij een vraag of probleem betrekt zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscommissie vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscommissie aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Details over een melding worden niet verstrekt waardoor de vertrouwelijkheid geborgd blijft.

De vertrouwenscommissie is er alleen voor schriftelijk gemelde vraagstukken. Zij hebben een afwachtende houding. De vertrouwenscommissie is niet verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en/of bewaken van het beleid omtrent een veilige sportomgeving. Daarnaast is de vertrouwenscommissie niet voor vraagstukken die gerelateerd zijn aan hockey technische of operationele zaken zoals de indeling van een team, het toewijzen van een coach of trainer, de geplande trainingstijden of het beleid van de vereniging.
De leden van de vertrouwenscommissie zullen mensen ook niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHC Bemmel 800.

De vertrouwenscommissie is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen de vereniging. Ook bij twijfel: stuur een mail naar de vertrouwenscommissie zodat zij kunnen beoordelen of jouw vraag bij hen op de juiste plaats is. Gedurende het hockeyseizoen wordt de mail minimaal 1x per week gelezen zodat je kan rekenen op een snelle respons.  
 
Je kunt de vertrouwenscommissie bereiken via:


TUCHTPROTOCOL

Klik hier voor het tuchtprotocol van onze vereniging.


GEDRAGSCODES INTERNET/E-MAIL EN SOCIALE MEDIA

Klik hier voor de Gedragscode Internet en E-mailgebruik. Deze is van toepassing op werknemers en vrijwilligers.

Klik hier voor de Gedragscode Sociale Media. Deze is van toepassing op werknemers, vrijwilligers en leden.