AL

Nieuws uit de ALV

Nieuwsafbeelding
Op dinsdag 16 april vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in het clubhuis. De presentatie die het bestuur met de aanwezigen heeft gedeeld is terug te vinden als download in MIJN MHCB800 (menu Club - Documenten - ALV). Op de volgende belangrijke punten blikken we graag even terug.

Presentatie nieuwe clubkleding
De highlight van de avond was de presentatie van de nieuwe clubkleding. Begeleid door een vette beat, verlichting en serpentinekanonnen presenteerden Kim en Floris de nieuwe kleding.
Paspoppen met het thuis-tenue, het uit-tenue en het trainingspak zullen de komende tijd in de bestuurskamer staan opgesteld zodat deze altijd van buitenaf te zien zijn. Op wedstrijddagen staan deze bij de bar.

Op weg naar een rookvrije generatie
Met grote meerderheid van stemmen hebben de aanwezige leden gestemd voor een eerste stap in de richting van een rookvrij sportpark. Met ingang van seizoen 2019/20 zal roken alleen nog maar zijn toegestaan in een (nog in te richten) rookzone aan de achterzijde van het clubhuis. Nadrukkelijk is gesteld dat wij met z'n allen verantwoordelijk zijn voor het naleven van deze afspraak en het elkaar aanspreken hierop.

Bestuurslid HOZ herkozen
Met unanieme stemmen is Elsbeth van der Hoeven herkozen als bestuurslid Hockey Operationele Zaken, voor haar 2e termijn.
In verband met de voorkeur van het bestuur trapsgewijs af te treden, en daarmee continuïteit in het bestuur te waarborgen, heeft voorzitter Sander Schinkel aangegeven per november 2019 te zullen stoppen. Heb jij interesse deze taak van Sander over te nemen dan komt het bestuur graag met jou in contact. Neem gerust contact op met Sander of het secretariaat, ook als je vragen hierover hebt.

Meerjarenplan en contributie
Zoals gebruikelijk in de voorjaars-ALV kijkt het bestuur vooruit naar het komende seizoen, inclusief een update van het meerjarenplan 2018-2022. De ontwikkeling in het ledenaantal is zeer positief en we zitten met ongeveer 890 leden momenteel boven onze groeidoelstelling. Ook op de andere strategische doelstellingen zijn er al mooie resultaten behaald (zie de presentatie in MIJN MHCB800).
Op basis van de doelstellingen en het meerjarenplan heeft het bestuur de begroting samengesteld alsmede het daarmee samenhangende voorstel voor de contributietabel. Terwijl er bij MHCB800 veel wordt geboden (professionele staf, uitstekende faciliteiten, wedstrijdshirt in bruikleen) zijn wij nog steeds in staat de contributie voor het veldhockey op een gemiddeld niveau te houden in de regio.

De zaalcontributie ligt zelfs substantieel onder het gemiddelde in de regio.

Met grote meerderheid van stemmen hebben de aanwezige leden de voorgestelde contributietabel aangenomen. Deze vind je hier terug.

Verlenging lidmaatschap
Als een van de weinige verenigingen in de regio is het ons dus wederom gelukt de contributie voor volgend seizoen vast te stellen vóór de opzegtermijn van 30 april.
Het is belangrijk te beseffen dat per 1 mei je lidmaatschap automatisch wordt verlengd tot het einde van seizoen 2019/20. Wil je je lidmaatschap beëindigen? Doe dat dan uiterlijk 30 april. Hier vind je details over de procedure.
Nadrukkelijk vermelden we hier dat opzeggen bij een trainer, coach, commissielid etc. niet mogelijk en niet geldig is.